Nieuws

Onderstaande items via e-mailnieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsberichten:

  Einde bijzonder uitstel van betaling nadert

  Het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Heeft u nog geen uitstel van betaling aangevraagd of alle schulden al afgelost, maar bent u door de coronamaatregelen toch weer in betalingsproblemen gekomen? In dat geval kunt u (opnieuw) bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Omdat het bijzonder uitstel belastingen betreft, waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt, geldt dit dus ook voor bijvoorbeeld de maandaangiften van januari en februari 2022 voor de btw en de loonheffing.

  Tip
  U hebt geen uitstel voor het indienen van de btw-aangifte(n) en loonaangifte(n). Dit moet u dus wel tijdig blijven doen. U hoeft alleen de verschuldigde belasting nog niet te betalen. De nieuwe belastingschuld wordt opgeteld bij de belastingschuld die u vanaf 1 oktober 2022 in zestig maanden moet gaan aflossen op grond van de betalingsregeling.

   

   

  Vraag tijdig vaststelling NOW 2.0 aan

  Heeft u over de tweede aanvraagperiode (juni, juli, augustus en september 2020) een voorschot NOW 2.0-subsidie ontvangen? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2022 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie over deze periode. U kunt hiervoor gebruikmaken van een speciaal formulier. Wacht u nog op een derden- of accountantsverklaring van uw boekhouder of accountant? Ook in dat geval moet u de aanvraag tijdig indienen. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u nog bezig bent met de benodigde verklaring. Na het indienen van de aanvraag hebt u nog 14 weken de tijd om de derden- of accountantsverklaring na te sturen. Het is van groot belang om op tijd in actie te komen. Als u de definitieve vaststelling niet op tijd aanvraagt, loopt u namelijk het risico dat u de ontvangen NOW-subsidie volledig moet terugbetalen.

  Tip
  Dien het vaststellingsverzoek NOW 2.0 uiterlijk 31 maart 2022 in en voorkom terugbetaling van uw NOW-voorschot.

  Einde vereenvoudigde Bbz nadert

  Sinds het beëindigen van de Tozo-regeling eind september 2021 kunt u bij uw gemeente terecht voor inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). De Bbz is tijdelijk vereenvoudigd om de overstap van Tozo naar Bbz te vergemakkelijken. Daaraan komt op 1 april 2022 een einde. De vereenvoudigde Bbz kent geen vermogenstoets en het bedrag wordt ‘om niet’ uitbetaald en niet als een voorlopige lening. In tegenstelling tot de Tozo kent de vereenvoudigde Bbz wel een levensvatbaarheidstoets van de onderneming en de kostendelersnorm. De Bbz-uitkering kan met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, maar niet verder terug dan 1 januari 2022) worden aangevraagd. Het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering wordt per kalendermaand vastgesteld in plaats van per boekjaar.

  Tip

  Wilt u nog gebruikmaken van de vereenvoudigde Bbz? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 hebt ingediend.

  Bijzonder uitstel van betaling ook voor voorlopige aanslagen 2022

  De verruimde toepassing van het bijzonder uitstel van betaling eindigt op 1 april 2022. Toch kunnen de aan u opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2022 volledig onder het bijzonder uitstel van betaling vallen. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Dit betekent dat u ook de termijnen niet hoeft te betalen die in april tot en met december 2022 vervallen. Het hele bedrag van de voorlopige aanslag kunt u betalen via de betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel. Deze betalingsregeling start op 1 oktober 2022. U kunt dan in vijf jaar (tot 1 oktober 2027) uw belastingschuld aan de Belastingdienst betalen.

  Tip

  Vanaf 1 juli 2022 wordt de invorderingsrente stapsgewijs weer verhoogd van 0,01% nu naar het oude niveau van 4% op 1 januari 2024. Het is daarom verstandig eerder met terugbetalen te beginnen als uw financiële situatie dat toelaat. Hoe later u begint met het terugbetalen van uw belastingschuld, des te meer invorderingsrente u zult moeten betalen.

  Aanvraagloket Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen open

  Bent u organisator van evenementen en kwam u in 2021 niet in aanmerking voor de garantieregeling evenementen (TRSEC)? In dat geval kunt u sinds kort de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) aanvragen. De ATE vergoedt de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 zouden starten, maar niet doorgingen vanwege een evenementenstop van de Rijksoverheid. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld betalingen aan onderaannemers en leveranciers om tribunes te bouwen, voor technische voorzieningen en voor inhuur van beveiliging en artiesten. Vaste kosten – los van het evenement – zoals de huur van een bedrijfspand of vaste afschrijvingen en materialen komen niet voor de ATE in aanmerking. Het aanvraagloket bij de RVO is nog tot en met 31 mei 2022 open.

  Tip
  De ATE en TRSEC zijn verlengd tot en met 30 september 2022. Hiervoor gelden aangepaste voorwaarden, omdat de regelingen in 2022 zijn samengevoegd tot één regeling: SEG22-regeling. De SEG22-regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarna zal het aanvraagloket worden geopend.

  Tijd dringt voor voldoen aan UBO-verplichting

  Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Bestaande vennootschappen kregen 18 maanden de tijd om de gegevens van hun UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) te laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Op 27 maart 2022 eindigt die termijn. U bent een UBO als u meer dan 25% eigenaar bent van een bv. Maar u moet ook aan deze registratieplicht voldoen als u bestuurder/UBO bent in een nv, stichting of vereniging of in een maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, coöperatie of anbi. Eenmanszaken zijn uitgezonderd. Sommige geregistreerde gegevens zijn publiekelijk toegankelijk. Deze gegevens kunnen op naam van uw  onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op uw eigen naam. Andere gegevens kunnen alleen worden ingezien door bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU).

  Tip
  Voldoe tijdig aan uw registratieplicht en voorkom een boete.

  Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan

  Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het tweede kwartaal van 2021 (Q2)? Dan moet u de werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO, zodat de definitieve tegemoetkoming kan worden vastgesteld. Net als bij TVL Q1 2021 gaat u hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl en vervolgens naar ‘Aanvraag Beheren’. De RVO heeft ook bij TVL Q2 het vaststellingsformulier grotendeels al ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Bent u het met de ingevulde gegevens eens, dan kunt u akkoord geven. Zo niet, dan past u de gegevens aan. Heeft u een TVL-aanvraag gedaan van € 125.000 of meer? In dat geval moet u direct een accountantsproduct bijvoegen bij uw vaststellingsverzoek. U moet het verzoek uiterlijk op 8 maart 2022 hebben ingediend bij de RVO.

  Tip
  Begin tijdig met het verzamelen van de juiste bewijsstukken en voeg deze bij het vaststellingsverzoek. Dit verkort de afhandelingsduur.

  Aanvraagloket TVL Q1 2022 geopend

  Sinds afgelopen maandag kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1). Het loket blijft tot en met 31 maart 2022 17.00 uur open. Verwacht u minimaal 30% omzetverlies in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 óf het eerste kwartaal van 2020, dan kunt TVL Q1 2022 aanvragen. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021. Let op: bent u uw onderneming gestart na 31 december 2018 en voor 1 juli 2020? In dat geval gelden afwijkende referentieperiodes. De inschrijving van uw onderneming bij de Kamer van Koophandel is het moment waarop u uw onderneming bent gestart. In de doorklik hierboven onder Q1 vindt u de diverse referentieperiodes voor gestarte ondernemingen.

  Tip
  Wilt u gebruikmaken van TVL Q1 2022, zorg er dan voor dat u uw aanvraag uiterlijk 31 maart a.s. hebt ingediend.

  Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

  Op 1 maart a.s. opent het STAP-loket voor het eerste van de vijf aanvraagtijdvakken in 2022. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen, waarmee u zich verder kunt ontwikkelen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. U kunt het STAP-budget digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV of fysiek via het UWV-Werkloket. De scholingsactiviteiten die hiervoor kwalificeren staan in het STAP-scholingsregister. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het subsidiebedrag rechtstreeks aan de opleider. Het eerste aanvraagtijdvak voor het STAP-budget loopt tot en met 30 april 2022. U kunt het budget in dit aanvraagtijdvak aanvragen als de kwalificerende opleiding niet eerder begint dan over 4 weken na de aanvraag en binnen 3 maanden. Duurt het langer dan 3 maanden voordat uw opleiding begint, vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan.

   Tip

  Er is € 160 miljoen beschikbaar voor de vijf aanvraagtijdvakken. Gaat u een opleiding volgen? Check dan eerst in het STAP-scholingsregister of de opleiding kwalificeert en vraag het budget tijdig aan, want op=op.

  Dien tijdig schenkingsaangifte in

  Heeft u in 2021 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kunt u namelijk alleen benutten als u in de schenkingsaangifte hebt verzocht om toepassing van de vrijstelling. De schenkingsaangifte moet u uiterlijk vóór 1 maart 2022 hebben ingediend. U logt hiervoor in met uw DigiD op MijnBelastingdienst. De eenmalig vrijgestelde schenkingen in 2021 zijn:

  • een vrij te besteden schenking van € 26.881; of
  • een extra verhoogde schenking van € 55.996 voor een dure studie; of
  • een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 105.302.

  Tip

  Heeft u in 2021 een van deze eenmalige schenkingen ontvangen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 maart a.s. een schenkingsaangifte hebt ingediend.